دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-160 
2. تکافؤ جنسیتی در قصاص نفس

صفحه 31-52

احمد شکوهی؛ محمد نوذری فردوسیه


4. مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛ شباهت ها و تفاوت ها

صفحه 75-102

روح الله رئیس السادات؛ حسن ربانی بیرجندی؛ مصطفی رفسنجانی مقدم


6. کالبدشکافی جسد مسلمان از دیدگاه فقهای شیعه

صفحه 127-153

کاظم ابراهیم زاده؛ محمدحسن ربانی بیرجندی