اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت الله سید مصباح عاملی

فقه و اصول مدیر حوزه علمیه خراسان

infohozehkh.com

سردبیر

حجت الاسلام و المسلمین سید حمید علوی آزیز

فقه و اصول مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

alavimailkh.com

مدیر اجرایی

کاظم ابراهیم زاده

فقه و اصول پژوهشگر و استاد حوزه علمیه خراسان

k.ebrahimzadeh68gmail.com

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین حسن ربانی بیرجندی

فقه، اصول، حدیث مدرّس دروس خارج حوزه علمّیه خراسان

hozehjournalsgmail.com

حجت الاسلام و المسلمین محمد مروارید

فقه و اصول مدرّس دروس خارج حوزه علمّیه خراسان

m.pearlgmail.com

حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل عادلی نیا

فقه و اصول مدرّس دروس خارج حوزه علمّیه خراسان

adelinia48gmail.com

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحسن حسینی فقیه

فقه و اصول مدرّس دروس خارج حوزه علمّیه خراسان

hosseinigmail.com

حجت الاسلام و المسلمین سید حمید علوی آزیز

فقه و اصول مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

alavimailkh.com

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا کاظمی

فقه و اصول - فقه و مبانی حقوق استاد حوزه و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

mr_kazemigolvardiyahoo.com

حجت الاسلام دکتر هادی شمس آبادی

فقه و اصول - فقه و مبانی حقوق پژوهشگر و مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

shamsabadihadi313gmail.com