دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1400 
1. فرایند حجیّت خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت در اندیشه شهید صدر

صفحه 1-28

10.52547/muf.7.2.1

سید محمد علی احمدی نیک؛ سید مهدی نقیبی؛ سید محمد حسن موسوی مهر


2. حجیت ظنون متراکمه در استنباط احکام شرعی

صفحه 29-53

10.52547/muf.7.2.29

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ صدیقه ریاحی


3. نگاهی اجتهادی به سن کیفی ازدواج دختران

صفحه 55-80

10.52547/muf.7.2.55

محمد عظیمی؛ مصطفی شاهبازی؛ علی اسکندری