دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-148 
1. سنجه‌های کشف اهمیت در مرجّح «اهمّ» از منظر اصول‌فقه فریقین

صفحه 1-26

روح الله رئیس السادات؛ محمدحسن ربانی بیرجندی؛ سید محسن حسینی فقیه


3. بررسی سن ممیّزی صبی با تکیه بر مفهوم شناسی آن در لغت، فقه و حقوق ایران

صفحه 53-70

عمار جعفری نژاد؛ حسن حکیم باشی؛ محسن جهانگیری؛ مهدی صالحی مقدم