دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1397 
1. بررسی حکم باروری و بارداری به روش نوین

صفحه 5-24

مصطفی اشرفی شاهرودی؛ هادی شمس آبادی؛ سعید ابن‌حسینی


3. معیار تشخیص و کاربرد قیاس منطقی و فقهی در کتاب جواهر الکلام

صفحه 45-76

محمدحسن ربانی؛ سیدعلی دلبری؛ غلام‌رضا محمدزاده


5. حمایت کیفری از تمامیّت جسمانی کودک در فقه و حقوق ایران

صفحه 97-115

محمد حسن قاسمی؛ سیّد ابوالقاسم حسینی‌زیدی؛ علی ریحانی‌چمن‌آباد