بنیان‏های فقهی حلیت و حرمت گوشت پرندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 استادیار گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

چکیده
در میان منابع مختلف غذایی، گوشت پرندگان منبع مهم و فراگیری برای رفع نیاز غذایی انسان به‌شمار می‏رود. برخی از مصادیق حلال و حرام این منبع غذایی، در کتاب و سنت آمده و پیرامون حکم آن به اجمال و یا تفصیل سخن به میان آمده، اما از بیان حکم گونه‏های بسیار آن فروگذار شده است. بخشی از آیات و روایات، به بیان حکم مصادیق جزئی خوراکیها توجه دارد که اغلب، ناظر به موارد خاص مورد سؤال و یا رایج در میان مردم است. اما در میان آموزه‏های اسلامی، اصول و معیارهای کلی و یا جزئی نیز می‏توان یافت که تعیین‏گر حکم شرعی سایر مصادیق است.
پژوهش حاضر با شیوۀ‏ کتابخانه‏ای و رویکرد تحلیلی- انتقادی، به بررسی اعتبار و مسائل مربوط به این معیارهای شرعی می‏پردازد. از بررسی مجموعۀ آموزه‏های اسلامی و استدلال فقیهان به‌دست می‏آید که معیارهای مطرح شده در متون قرآنی و روایی، معتبرند و در تناسب با نیازهای انسانی و واقعیت‏های علمی و پزشکی قرار دارند. تحقّق هر کدام از این معیارهای خاص، به تنهایی می‏تواند حکم حلیت و یا حرمت را به دنبال داشته باشد و در صورت تعارض میان ملاک‏ها، راه‏حل، ترجیح ملاک أقوم است.
 

کلیدواژه‌ها