بررسی تطبیقی سرایت در جنایت با اتکاء به نظر آیت الله خویی و صاحب جواهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی/ طلبۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ خراسان

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
آیت ­الله خویی از جمله فقیهانی است که بلندای آراء و اندیشۀ فقهی او بر همگان روشن است، چنانکه در بسیاری از مسائل فقهی، مبنا و نظر خاصی ارائه نموده که غالباً، این نظر در مقابل نظر صاحب جواهر قرار گرفته است، همانند حکم سرایت در جنایتی که مرگ مجنی­علیه را در پی داشته است، چنان­که صاحب­جواهر قصاص را ثابت دانسته، در حالی که آیت الله خویی، فقط دیه را ثابت می­داند، زیرا ملاک اصلی برای تحقّق قتل عمد، قصد قتل است که جانی در بحث سرایت، چنین قصدی نداشته است، لذا عمل، شبه عمد محسوب شده و جانی ملزم به پرداخت دیه می­شود. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی، ضمن بیان ادلّۀ دو نظریۀ فوق، نظر مقرون به صواب (نظر خویی) را مطرح و از آن دفاع می­کند.
 

کلیدواژه‌ها