تکفیر در فقه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه سطح چهار حوزۀ علمیۀ خراسان

چکیده

چکیده
این تحقیق، به بررسی فقهی تکفیر از نگاه مذاهب اسلامی پرداخته، تا با ارائۀ تفسیر صحیح از مسألۀ تکفیر در فقه اسلامی، از برداشت‌های غلط و افراطی برخی از فرقه‌های به ظاهر مسلمان، موسوم به «گروه‌های تکفیری» جلوگیری به عمل آورد تا گامی هرچند کوچک، در راستای تقویت وحدت در میان مذاهب اسلامی بردارد.
در این تحقیق، با مراجعه به منابع فقهی معتبر شیعه و با استناد به سخنان فقهای بزرگ متقدم و متأخر، دیدگاه فقهای شیعه دربارۀ تکفیر اهل سنت و دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی دربارۀ شیعه، ارائه گردیده است. در پایان، این نتیجه به دست آمده که از دیدگاه اکثر فقهای مذاهب اسلامی، جز در مواردی که به انکار ضروری دین می‌انجامد، تکفیر مسلمانان جایز نبوده و حرام می‌باشد. آنان، خود از این مسأله حذر می­نمودند و هم به پیروان خود هشدار می­دادند که مبادا در حلقۀ تکفیر گرفتار شوند و بدین ترتیب، اقدام به توسعۀ گسترۀ مسلمانی می­نمودند. روش تحقیق، به شیوۀ توصیفی - تحلیلی و تطبیقی است که با بهره‌گیری و استناد به نظرات فقهای مذاهب اسلامی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها