بررسی مراحل امکان اخذ و عدم امکان قصد امر در متعلّق امر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرّس دروس خارج حوزۀ علمیۀ خراسان

2 مدرّس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان/دکترای فقه و مبانی حقوق از دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

چکیده
آراء و انظار مختلفی در باب تعبّدی و توصّلی مطرح شده و بحث از این است که آیا امکان اخذ قصد امر در متعلّق امر وجود دارد یا خیر؟ بررسی این مسأله در چهار مرحله انجام شده است. اول: در امکان تقیید متعلّق امر، به قصد امر در مرحلۀ تصوّر آمر است. دوّم: در امکان و عدم امکان تقیید متعلّق امر به قصد امر، در مرحلۀ جعل و انشاء می‌باشد. سوّم: در امکان و عدم امکان تقیید متعلّق امر، به قصد امر در مرحلۀ فعلیّت امر است. چهارم: در امکان تقیید متعلّق امر به قصد امر، در مرحلۀ امتثال بحث می‌‌شود. بعد از بررسی، نتیجه چنین شد که اخذ و اعتبار قصد امر، در متعلّق به امر اول، قابل تعقّل نمی‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها