بررسی حکم باروری و بارداری به روش نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان

2 استاد حوزه علمیه خراسان

3 طلبه سطح چهار حوزه علمیه خراسان

چکیده

چکیده
با توجه به پیشرفت روز به روز جوامع بشری و تبدیل جامعۀ سنتی به صنعتی مباحث و مسائل جدیدی به وجود آمده است که بی شک حضور فقه کارآمد، در این میان ضروری به نظر می‌رسد. از جمله آنها مسائل فقه پزشکی، بارداریو باروری با وسایل نوین از جملۀ آنها می‌باشد که در دو حکم تکلیفی و وضعی بررسی شده است.
روایاتی که از استقرار نطفه در رحم بیگانه نهی کرده به نظر نگارندگان با توجه به آیات «حفظ فروج» و «اجتناب از کبائر» می‌تواند گفت زن باید فرج خود را از هر عمل زشت و شنیعی حفظ و مراقبت کند و شکی نیست که نزد عرف و عقلاء استیلاد زن از منی مرد اجنبی منافات با عفّت زن داشته و موجب شین و ننگ از برای اوست گر چه در شریعت با این عنوان یعنی لقاح مصنوعی از طریق مرد اجنبی، نهی نشده است لکن اطلاق آیه شریفه شامل چنین تصرّفی نیز می‌شود. البته اصالة الاحتیاط نیز موافق با این حکم می‌باشد و مشهور فقهای فعلی نیز همین نظر را دارند اما نسبت به حکم وضعی نظر واحدی بین فقها یافت نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها