نگاهی اجتهادی به سن کیفی ازدواج دختران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

2 دانش پژوه ســطح چهار حوزه علمیه خراسان و پژوهشــگر گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

3 دانش پژو سطح دو حوزه علمیه خراسان و دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

تشکیل هر خانواده‌ای با ازدواج شروع می‌شود که یک رکن آن زن می‌باشد، از همین رو اطلاع از زمان مطلوب ازدواج دختران به گونه‌ای که زمینه‌ساز خانواده‌ای پایدار باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم توجه به سن کیفی مطلوب برای ازدواج می تواند ضرر های جبران ناپذیری به افراد و اجتماع وارد سازد. هدف از این تحقیق  قاعده مندسازی سن کیفی ازدواج از نگاه جامعه شناسی دینی با تمسک به روایات و مشخص کردن شاخصه‌هایی است که دین در امر ازدواج مطلوب دختران ذکر می‌کند. در پایان این نوشتار با تمسک به استقراء در منابع دینی ملاک و مناطی استخراج شده است که معیاری در جهت شناخت سن کیفی مورد تایید دین اسلام، برای ازدواج دختران است. با توجه به نتایج حاصله ازدواج در سنین ابتدایی و قبل از بلوغ جنسی به هیچ وجه مطلوبیت نداشته و این امر به سنین جوانی موکول شده است. از طرفی جوانی، سن شناوری است که از زمان بلوغ جنسی شروع شده و تا انتهای سی سالگی ادامه پیدا می کند. بنابرین با توجه به حصول شاخصه رشد در دوره جوانی سن مناسب ازدواج برای دختران استنباط شده و مطلوبیت ازدواج مقید به محقق شدن رشد می باشد. برای این منظور از روش کتابخانه‌ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی برای مسأله‌ی تحقیق استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها