کالبدشکافی جسد مسلمان از دیدگاه فقهای شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و طلبه سطح4 حوزه علمیه خراسان

2 استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان

چکیده

از آنجایی که کالبدشکافی جسد مسلمان در قرن اخیر اتفاق افتاده است و امر جدیدی است، فقهای گذشته دربارة حکم شرعی آن به‌طور خاص بحث نکرده‌اند.
بحثی که قدما مطرح کرده اند و به این بحث مرتبط می باشد، بحث تنکیل است؛ تنکیل به معنای خوار کردن و تحقیر کردن می باشد، اگر کسی اعضاء میت را از روی بی‌احترامی قطع کند در اصطلاح به آن تنکیل میت می‌گویند؛ که در کتاب دیات این مسئله بررسی می‌شود و صاحب این کار را مستحق دیه می‌دانند.
این نوشتار در صدد بیان حکم‌شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن است که به بررسی ادله‌ی عدم جواز و جواز تشریح میت پرداخته و به این نتیجه رسیده‌‌ایم که طبق برخی از آیات و روایات متعدد و معتبر مقتضای قاعده اولیه در کالبدشکافی جسد مسلمان احترام است؛ بنابراین اصل اولیه این است که تشریح مطلقا جایز نیست خصوصا جایی که به میت بی احترامی شود اما در شرایط اضطرار این حکم می‌تواند به جواز کالبدشکافی به صورت موقت تغییر پیداکند.

کلیدواژه‌ها