نحوه رویکرد صاحب جواهر به عرف در عبادات در مقایسه با نظرات امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی