تعداد مقالات: 41
2. دوگانگی یا وحدت خیار رؤیت و تخلف از وصف با تاکید بر دیدگاه امام خمینی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-30

سید محمد رضوی؛ سید علی رضوی


4. تکافؤ جنسیتی در قصاص نفس

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-52

احمد شکوهی؛ محمد نوذری فردوسیه


5. امکان الحسن الشرعی للاحتیاط فی العبادات

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-73


6. بررسی ادلّه توقیفی بودن معاملات

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-74

مهدی بهادری قلعه شیری


7. مذاق الشریعه و مدی کشفه عن معالمها: اثبات الحجیه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-101


8. مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛ شباهت ها و تفاوت ها

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-102

روح الله رئیس السادات؛ حسن ربانی بیرجندی؛ مصطفی رفسنجانی مقدم


9. بررسی تفکیک روایات افتائی از روایات تعلیمی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-119


10. قاعده دیه اعضای فرد و زوج در فقه امامیه و اهل سنت

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-126

عارف حمدالهی


11. کالبدشکافی جسد مسلمان از دیدگاه فقهای شیعه

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-153

کاظم ابراهیم زاده؛ محمدحسن ربانی بیرجندی


12. بررسی حکم باروری و بارداری به روش نوین

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-24

مصطفی اشرفی شاهرودی؛ هادی شمس آبادی؛ سعید ابن‌حسینی


13. بررسی و نقد ترجمۀ فارسی دو آیۀ فقهی در ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-32

جواد معین؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ احمد رضا قوامی


14. نگاهی به مقالۀ «اشتباهات ما در حجاب»

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-43

محمد هادی عبدخدائی


15. تکفیر در فقه مذاهب اسلامی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-61

مهدی عصمتی


16. معیار تشخیص و کاربرد قیاس منطقی و فقهی در کتاب جواهر الکلام

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-76

محمدحسن ربانی؛ سیدعلی دلبری؛ غلام‌رضا محمدزاده


17. بررسی تطبیقی سرایت در جنایت با اتکاء به نظر آیت الله خویی و صاحب جواهر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-73

هادی شمس آبادی؛ عباسعلی سلطانی


18. بنیان‏های فقهی حلیت و حرمت گوشت پرندگان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-90

محمدرضا انجم شعاع؛ علی نصرتی


19. بررسی مراحل امکان اخذ و عدم امکان قصد امر در متعلّق امر

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-95

علی قربانی‌خراسانی؛ هادی شمس آبادی


20. ضرورت و ماهیت‌شناسی درس خارج و تقریرنویسی آن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-113

سید رضا شیرازی


21. حمایت کیفری از تمامیّت جسمانی کودک در فقه و حقوق ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-115

محمد حسن قاسمی؛ سیّد ابوالقاسم حسینی‌زیدی؛ علی ریحانی‌چمن‌آباد


22. دراسة کون المتکلم فی مقام البیان تعمیقاً و تحقیقاً

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-135

مصطفی پیوندی


23. بازنگری در امکان حسن شرعی احتیاط

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-138

سید محمد جواد سید‌شبیری


24. .عملیات استشهادی و حفظ جان در مذاهب خمسه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18

مهدی جاودانی؛ محمدحسن خزاعی


25. سنجه‌های کشف اهمیت در مرجّح «اهمّ» از منظر اصول‌فقه فریقین

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-26

روح الله رئیس السادات؛ محمدحسن ربانی بیرجندی؛ سید محسن حسینی فقیه