نویسنده = روح الله رئیس السادات
تعداد مقالات: 1
1. مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛ شباهت ها و تفاوت ها

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-102

روح الله رئیس السادات؛ حسن ربانی بیرجندی؛ مصطفی رفسنجانی مقدم