نویسنده = حسن ربانی بیرجندی
تعداد مقالات: 3
1. مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛ شباهت ها و تفاوت ها

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-102

روح الله رئیس السادات؛ حسن ربانی بیرجندی؛ مصطفی رفسنجانی مقدم


2. کالبدشکافی جسد مسلمان از دیدگاه فقهای شیعه

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-153

کاظم ابراهیم زاده؛ محمدحسن ربانی بیرجندی


3. بررسی و نقد ترجمۀ فارسی دو آیۀ فقهی در ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-32

جواد معین؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ احمد رضا قوامی